advertising


น้ำในรางไม้

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ เชิงเขาในป่าหิมพานต์ อาจารย์ฤาษีตนหนึ่งมีฤาษี 500 ตนเป็นบริวาร คราวนั้นในป่าหิมพานต์เกิดภัยแล้งครั้งใหญ่ สัตว์ป่าจึงพากันลำบากยากแค้นไม่มีน้ำกิน ฤาษีในสำนักตนหนึ่งเห็นถึงความทุกข์ทรมานของพวกสัตว์แล้วก็เกิดความสงสารขึ้น จึงได้ไปตัดต้นไม้ใหญ่มาขุดลำต้นให้เป็นราง แล้วตักน้ำมาใส่ในรางนั้นไว้ read more

คดีเครื่องประดับสูญหาย

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระเจ้าพรหมทัตผู้เป็นราชาแห่งเมืองพาราณสี ได้เสด็จไปทรงเล่นน้ำอยู่ในอุทยานหลวงพร้อมด้วยพระมเหสีและข้าราชบริพารทั้งหลาย ซึ่งครั้งนั้นพระมเหสีได้ทรงถอดเครื่องประดับคือปิ่นปักผมและสร้อยมุกอันงดงามใส่ห่อผ้าไว้ แล้วมอบให้แก่นางทาสีคนหนึ่งเป็นผู้รักษาไว้ read more

พญาช้างผู้เมตตากับนายพรานอกตัญญู

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในป่าหิมพานต์มีพญาช้างเชือกหนึ่งกายนั้นมีสีขาวดั่งเงินยวง นัยน์ตางามคล้ายดวงแก้ว ปากแดง งวงเป็นพวงเงิน รูปร่างช่างงดงามยิ่งนัก ชื่อว่า “สีลวนาคราช” แต่เดิมเคยมีช้างถึง 8 หมื่นเชือกเป็นบริวาร ต่อมาเกิดเห็นโทษของการอยู่เป็นหมู่คณะจึงได้ปลีกตัวออกจากโขลงไปอาศัยอยู่ในป่าอย่างสันโดษเพียงลำพัง read more

พญาเนื้อนิโครธผู้ประเสริฐ

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในป่าใหญ่แห่งกรุงพาราณสีนั้นมีพญาเนื้อผิวทองรูปร่างงามสง่านามว่า “นิโครธ” โดยมีเนื้อ 500 ตัวเป็นบริวาร และใกล้ๆ กันนั้นก็มีพญาเนื้อผิวทองรูปร่างงามสง่าไม่แพ้กัน นามว่า “สาขะ” ปกครองเนื้อ 500 ตัวเช่นกัน read more

พระเจ้ามหาปิงคละ พระราชาผู้ไร้คนอาลัย

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ กรุงพาราณสี มีพระราชาพระองค์หนึ่งนามว่า “พระเจ้ามหาปิงคละ” ปกครองดูแลบ้านเมือง แต่พระเจ้ามหาปิงคละทรงเป็นพระราชาที่มีใจคอโหดร้าย ทรงปกครองบ้านเมืองอย่างไร้คุณธรรม และชอบรีดไถทรัพย์สมบัติของเหล่าประชาชนที่หามาด้วยความยากลำบากจนสิ้นเนื้อประดาตัว ทรงโหดร้ายกับทุกคน ไม่เว้นแม้กระทั่งพระมเหสี พระโอรส และพระธิดาของพระองค์เอง ทำให้ทุกคนได้รับความเดือดร้อนกันไปทั่ว ดังนั้นจึงไม่มีใครรู้สึกรักหรือเทิดทูนพระราชาผู้นี้เลย read more